ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Friday, 14 February 2014

ဆက္သြယ္ေရး နည္းဥပေဒကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲၿပီး အဓိက အခ်က္ကိုးခ်က္ ပါ၀င္မည္


 ေရႊတိဂုံဘုရားတြင္ မိုဘိုင္ဖုန္း အသုံးျပဳသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
 ဆက္သြယ္ေရး နည္းဥပေဒကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲၿပီး အဓိက အခ်က္ကိုးခ်က္ ပါ၀င္မည္ Friday, February 14, 2014 ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရး နည္းဥပေဒကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ာႏွင့္အညီ ေရးဆြဲၿပီး အဓိက အခ်က္ကိုးခ်က္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဓိကပါဝင္မည့္ အခ်က္ကိုးခ်က္မွာ

(က) ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (Competition) ပါဝင္လာမည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ယုံၾကည္မႈရွိေစမည့္ နည္းဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ား၊

(ခ) ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈအား ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား အရည္အေသြး ေဈးႏႈန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္သုံးစြဲႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစမည့္ နည္းဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ား၊

(ဂ)ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေလလိႈင္းဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္အညီ အခြန္အခ ရရွိေစမည့္ နည္းဥပေဒ အခ်က္မ်ား၊

(ဃ) ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ခြန္ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္အခမ်ား နည္းဥပေဒ အခ်က္မ်ား၊

(င) ကိန္းဂဏန္းစနစ္ဆိုင္ရာ အခြန္အခ ရရွိေစမည့္ နည္းဥပေဒ အခ်က္မ်ား၊ 

(စ) အျခားအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတြင္ က်င့္သုံးေသာ နည္းဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ နည္းဥပေဒ အခ်က္မ်ား၊

(ဆ) စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်ိန္ ၿပီးစီးမႈမရွိျခင္း၊ အခြန္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား၊

(ဇ) ႏိုင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္လုံျခံဳမႈကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား၊

(ဈ) အျခားလိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားစသည့္ အခ်က္ကိုးခ်က္အျပင္ အျခားလိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။     
 
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...