ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Friday, 24 January 2014

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ဆက္လက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္


၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစတင္၍ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ 
လစဥ္တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးသိန္းငါးေသာင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
  ယခုအခါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဖုန္း ၃ ဒသမ ၂ သန္း အပါအဝင္ စုစုေပါင္း မိုဘိုင္းဖုန္း ခုနစ္သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးသုိ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ဖုန္းအေရအတြက္ေပါင္း ႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၈ ဒသမ ၇ သန္းေက်ာ္အား အခ်ဳိးခ်တြက္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၂၄ စုလွ်င္ မိုဘိုင္းဖုန္း တစ္လံုးႏႈန္း ရရွိသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း ဖုန္းသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိေနရပါသျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းအတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္း ပိုမိုသံုးစြဲခြင့္ ရရွိေရးကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုခ က်ပ္ ၃ဝဝ ႀကိဳတင္ ေပးသြင္းထားေသာ CDMA 800 MHz/GSM/WCDMA မိုဘိုင္းဖုန္း ၃၅ဝဝဝဝ ကို SIM Card တစ္ခုအတြက္ က်ပ္ ၁၅ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးသည့္အခါ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ပုံမွန္ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ အစီအစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ၾကေသာ သက္ျပည့္ပင္စင္ ခံစားေနသည့္ အၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထည့္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ရာ၌ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ လက္ရွိ တပ္ဆင္ေပးထားေသာ လုိင္းအင္အားႏွင့္ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ အခ်ိဳးက် ခြဲေဝၿပီးေပးရန္ လ်ာထားတြက္ခ်က္ ထားပါသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တန္ဖုိးနည္း မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္မွာ..
 
(၁) ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ CDMA 800 (၁၂ဝဝဝ)၊ GSM (၈ဝဝဝ)၊      WCDMA (၇ဝဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၂၂ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၂၉၂ဝဝ၊

(၂) ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ CDMA 800 (၄ဝဝဝ)၊ GSM (၉ဝဝ)၊  WCDMA ၁ဝဝ၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၁၃ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၆၃ဝဝ၊

(၃) ကယားျပည္နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ WCDMA (၂ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၄ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၆ဝဝ၊

(၄) ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ GSM (၅၂ဝဝ)၊ WCDMA (၈ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၉ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၆၉ဝဝ၊

(၅) ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ WCDMA (၃ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၇ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၁ဝဝဝ၊

(၆) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ CDMA 800 (၁၂ဝဝဝ)၊ GSM (၅၅ဝဝ)၊ WCDMA (၅ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၃၆ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၂၁၆ဝဝ၊ 

(၇) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ GSM (၆၁ဝဝ)၊ WCDMA (၉ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၇ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၇၇ဝဝ၊

(၈) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕)တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ CDMA 800 (၁၆ဝဝဝ)၊ GSM (၅၅ဝဝ)၊ WCDMA (၅ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၃၆ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၂၅၆ဝဝ၊

(၉) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္)တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ GSM (၆၄ဝဝ)၊ WCDMA (၆ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၁၆ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၈၆ဝဝ၊

(၁ဝ) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ GSM (၁၄၅ဝဝ)၊ WCDMA (၁၅ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၃၃ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၁၉၃ဝဝ၊

(၁၁) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ CDMA 800 (၂၄ဝဝဝ)၊ GSM (၁၂ဝဝဝ)၊ WCDMA (၁ဝဝဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၅၃ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၅၁၃ဝဝ၊

(၁၂) မြန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ GSM (၉၄ဝဝ)၊ WCDM (၆ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၂ဝဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၁၂ဝဝဝ၊

(၁၃) ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ CDMA 800 (၂ဝဝဝဝ)၊ GSM (၄၆ဝဝ)၊ WCDMA (၄ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၁၇ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၂၆၇ဝဝ၊

(၁၄) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ CDMA 800 (၅ဝဝဝဝ)၊ GSM (၇၅ဝဝ)၊ WCDMA (၁၅၅ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၁၅ဝဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၈၈ဝဝဝ၊

(၁၅) ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ GSM (၄၉ဝဝ)၊ WCDMA (၁၁ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၁ဝဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၇ဝဝဝ၊

(၁၆) ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ GSM (၃၇ဝဝ)၊ WCDMA (၈ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၅ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၅ဝဝဝ၊

(၁၇) ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ CDMA 800 (၄ဝဝဝ)၊ GSM (၃၆ဝဝ)၊ WCDMA (၄ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၁၆ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၉၆ဝဝ၊

(၁၈) ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ CDMA 800 (၈ဝဝဝ)၊ GSM (၁ဝ၃ဝဝ)၊ WCDMA (၇ဝဝ)၊ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA (၄၆ဝဝ)၊ စုစုေပါင္း ၂၃၆ဝဝ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးမည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း စုစုေပါင္း CDMA 800 (၁၅ဝဝဝဝ)၊ GSM (၁ဝ၈၁ဝဝ)၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ WCDMA စုစုေပါင္း (၄၁၉ဝဝ) ႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ WCDMA စုစုေပါင္း (၅ဝဝဝဝ)၊ အားလံုးေပါင္း ၃၅ဝဝဝဝ ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 
 
Ref :ေခတ္လူငယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...