ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Friday, 3 May 2013

သရက္သီးအျမန္သီးေအာင္စိုက္ပ်ိဳးၾကမယ္။

အျမန္သီးေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးးမယ္

 လြန္ခဲ့တဲ့ 6 လက ကြ်န္ေတာ္ျခံမွာ စိုက္ထားတဲ့ သရက္ပင္ေလး အသီးသီးေနျပီး။ ကြ်န္ေတာ္၀ယ္လာခ်ိန္ကေတာ့ တစ္ေတာင္ေလာက္ အရြယ္အပင္ပါ။ အပင္ပ်ဳိးခ်ိန္ကစျပီး တစ္ႏွစ္ အေက်ာ္မွာ အသီးသီးပါတယ္။  အသီးသီးေနတဲ့ အပင္အရင့္ရဲ  ့ကိုင္းဖ်ားကို စြတ္ျပီး အကိုင္းကူးနည္းျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ျခံမွာသီးေနတဲ့ အပင္နဲ ့အတူ ျပဳလုပ္ပံုကို ဓါတ္ပံုမွာ တဲြေဖၚျပထားပါတယ္။
1) သရက္အေစ့ကို ပလပ္စတိတ္အိပ္မွာ အရင္ပ်ဳိးပါ။
2) 45 ရက္ေလာက္အၾကာပ်ဳိးပင္ကို ပံုကအတိုင္း ျဖတ္ပါ။
3) ပ်ဳိးပင္ငုတ္တို အလည္တည့္တည့္ကို ႏွစ္လက္မ ေလာက္ ဓါးနဲ ့ခဲြပါ။    (ပင္ပ်ဳိအေသးအၾကီးေပၚမူတည္ျပီး ပ်ဳိးပင္ငုတ္တိုကိုခဲြပါ)
4) အသီးသီးေနတဲ့ အပင္အရင့္က ကိုင္းဖ်ားကို ျဖတ္ယူပါ။ (ပ်ဳိးပင္ငွတ္တို လံုးပတ္နဲ ့အရြယ္တူတဲ့ ကိုင္းဖ်ားကို ယူပါ)
5) ပင္ရင့္ကိုင္းဖ်ား ျဖတ္ထားေနရာကို V ပံုစံ တူရြင္းျပားလို ခြ်န္ပါ။ 
6) ပ်ဳိးပင္ငုတ္တို ဓါးနဲ ့ခဲြထားတဲ့ေနရာမွာထိုးသြင္းပါ။
7) အဲ့အဆက္ေနရာကို ပတ္တီးစီးသလို ပလပ္စတစ္နဲ ့စည္းပါ။ (ပလပ္စတိအိတ္အၾကည္ကို ပတ္တီးပံုစံုျဖတ္ျပီးစည္းပါ) 
8) ဆက္ရာေအာက္နားအထိ ပလပ္စတစ္အိတ္စြတ္ျပီး အ၀ကို ခ်ည္ထားပါ။ (အဆက္ေနရာကို ပိိုးမ၀င္ေအာင္နဲ ့ အစိုဓါတ္ကိုထိန္းထားဖို ့ျဖစ္ပါတယ္) 
9) အရိပ္မွာ ထားပါ၊ 45 ရက္ေလာက္အၾကာမွာ ဆက္ရာလည္း ေစ့လာလိမ့္မယ္၊ ရြက္ႏုထြက္လာမယ့္မယ္၊ အဲ့ဒီအခါမွာ စြတ္ထားတဲ့ ပလပ္စတစ္အိတ္ကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါ။
10) ေနေရာင္မျပင္းတဲ့ေနရာမွာ ဆက္လက္ပ်ဳိးထားပါ။
11) အပင္သန္မာလာျပီးေနာက္ စိုက္ခင္းထဲကို ေျပာင္းစိုက္ႏိုင္ပါျပီး။
အျမန္သီးေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးးမယ္

လြန္ခဲ့တဲ့ 6 လက ကြ်န္ေတာ္ျခံမွာ စိုက္ထားတဲ့ သရက္ပင္ေလး အသီးသီးေနျပီး။ ကြ်န္ေတာ္၀ယ္လာခ်ိန္ကေတာ့ တစ္ေတာင္ေလာက္ အရြယ္အပင္ပါ။ အပင္ပ်ဳိးခ်ိန္ကစျပီး တစ္ႏွစ္ အေက်ာ္မွာ အသီးသီးပါတယ္။ အသီးသီးေနတဲ့ အပင္အရင့္ရဲ ့ကိုင္းဖ်ားကို စြတ္ျပီး အကိုင္းကူးနည္းျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ျခံမွာသီးေနတဲ့ အပင္နဲ ့အတူ ျပဳလုပ္ပံုကို ဓါတ္ပံုမွာ တဲြေဖၚျပထားပါတယ္။
1) သရက္အေစ့ကို ပလပ္စတိတ္အိပ္မွာ အရင္ပ်ဳိးပါ။
2) 45 ရက္ေလာက္အၾကာပ်ဳိးပင္ကို ပံုကအတိုင္း ျဖတ္ပါ။
3) ပ်ဳိးပင္ငုတ္တို အလည္တည့္တည့္ကို ႏွစ္လက္မ ေလာက္ ဓါးနဲ ့ခဲြပါ။ (ပင္ပ်ဳိအေသးအၾကီးေပၚမူတည္ျပီး ပ်ဳိးပင္ငုတ္တိုကိုခဲြပါ)
4) အသီးသီးေနတဲ့ အပင္အရင့္က ကိုင္းဖ်ားကို ျဖတ္ယူပါ။ (ပ်ဳိးပင္ငွတ္တို လံုးပတ္နဲ ့အရြယ္တူတဲ့ ကိုင္းဖ်ားကို ယူပါ)
5) ပင္ရင့္ကိုင္းဖ်ား ျဖတ္ထားေနရာကို V ပံုစံ တူရြင္းျပားလို ခြ်န္ပါ။
6) ပ်ဳိးပင္ငုတ္တို ဓါးနဲ ့ခဲြထားတဲ့ေနရာမွာထိုးသြင္းပါ။
7) အဲ့အဆက္ေနရာကို ပတ္တီးစီးသလို ပလပ္စတစ္နဲ ့စည္းပါ။ (ပလပ္စတိအိတ္အၾကည္ကို ပတ္တီးပံုစံုျဖတ္ျပီးစည္းပါ)
8) ဆက္ရာေအာက္နားအထိ ပလပ္စတစ္အိတ္စြတ္ျပီး အ၀ကို ခ်ည္ထားပါ။ (အဆက္ေနရာကို ပိိုးမ၀င္ေအာင္နဲ ့ အစိုဓါတ္ကိုထိန္းထားဖို ့ျဖစ္ပါတယ္)
9) အရိပ္မွာ ထားပါ၊ 45 ရက္ေလာက္အၾကာမွာ ဆက္ရာလည္း ေစ့လာလိမ့္မယ္၊ ရြက္ႏုထြက္လာမယ့္မယ္၊ အဲ့ဒီအခါမွာ စြတ္ထားတဲ့ ပလပ္စတစ္အိတ္ကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါ။
10) ေနေရာင္မျပင္းတဲ့ေနရာမွာ ဆက္လက္ပ်ဳိးထားပါ။
11) အပင္သန္မာလာျပီးေနာက္ စိုက္ခင္းထဲကို ေျပာင္းစိုက္ႏိုင္ပါျပီး။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...