ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Monday, 28 May 2012

ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ ရွင္ဥပါလိ ေရးစာမွတ္စု႔မ်ား။

ဖ်က္စု (၂၀)
၁။ ေစတီမွန္းထား၊ ၿမတ္ဘုရား၊ တည္ထားေကာင္းလ်က္၊ ေညာင္ပင္ဖ်က္သည္။

၂။ ၿမစ္မေရနက္၊ ေသာင္ၿပင္ဖ်က္သည္။

၃။ မင္းေကာင္းပါလ်က္၊ မင္းေၿမွာင္ဖ်က္သည္၊

၄။ လက္စံုစား၊ မယားေကာင္းလ်က္၊ အေၿမွာင္ဖ်က္သည္။

၅။ ေမာင္းသြင္းခူနင္း၊ ေရလွ်င္သြင္း၊ ပ်ိဳးခင္းေကာင္းလ်က္၊ ေၿမွာင္ေတာင္ဖ်က္သည္။

၆။ လက္ဆက္တံကူ၊ ေလွမူခိုင္လ်က္၊ စီးပိုးဖ်က္သည္။

၇။ လက္တီးၾကမ္းၿပင္၊ ဆင္ဝင္ေကာင္းလ်က္၊ ဝဲလင္းဖ်က္သည္။

၈။ ကၠ ုတၳိယမူ၊ ရူပါေကာင္းလ်က္၊ ဆံထံုးဖ်က္သည္။

၉။ ဓမၼသတ္တရား၊ ရွိပါၿငားလည္း၊ တိမ္းပါးငဲ့ကြက္၊ လက္ေဆာင္ဖ်က္သည္၊

၁၀။ ရဟန္းတရား၊ က်င့္ပါမ်ားလ်က္၊ အစားဖ်က္သည္။

၁၁။ သီလငါးပါး၊ က်င့္သူအားကို၊ စီးပြားမရက္၊ ေလာဘဖ်က္သည္။

၁၂။ သုခမိန္ဟု၊ ေက်ာ္ရွိန္ႏွံ႕သိ၊ ပညာရွိ၊ ၾကီးဘိအမ်က္၊ ေဒါသဖ်က္သည္။

၁၃။ တိုက္နွင့္က်ီၾက၊ ထုပ္ေလ်ာက္စသည္၊ ခိုင္လွေပလ်က္၊ ေပါင္းကြပ္ဖ်က္သည္။

၁၄။ ၿပည္ရြာတိုင္းကား၊ စည္ပင္ၿငားလည္း၊ ေခါင္းပါးေခါင္လ်က္၊ စပါးဖ်က္သည္။

၁၅။ ပဥၥၥင္တူရိယာ၊ နွဲခရာ၊ သာယာေပလ်က္၊ လငး္ကြင္းဖ်က္သည္။

၁၆။ လက္သင္ေလွာ္ကား၊ ေလွာ္ေပၿငားလည္း၊ အသြားေကာင္းလ်က္၊ ေလွပဲ့ဖ်က္သည္။

၁၇။ ေဘာဇဥ္ငါးပါး၊ ပ်ားအရသာ၊ ေကာင္းပါေပလ်က္၊ ဆားငံဖ်က္သည္။

၁၈။ ဆီမီးတန္ေဆာင္၊ ဝင္းေၿပာင္ေပလ်က္၊ ေလဆိုးဖ်က္သည္။

၁၉။ ကၠ ုတၳိယမူ၊ ရူမလကၡဏာ၊ ေကာင္းပါေပလ်က္၊ ေရာဂါနွိပ္စက္၊ အနာဖ်က္သည္။

၂၀။ သူေကာင္းၿဖစ္ၿငား၊ မူထားေကာင္းလ်က္၊ အေပါင္းဖ်က္သည္။
ခက္စု(၂၄)
၁။ တင္ေပးဖူးသည္ ေက်းဇူးရွိလ်က္ အဆပ္ခက္။
  ၂။ မယားရွိလ်က္ အလွ ခက္။
  ၃။ ဧည့္သည္ညဉ့္နက္ အဆိပ္ခတ္။
  ၄။ ပစ္ခြာလ်က္ အျပန္ ခက္။
  ၅။လာေခၚလ်က္ အႏွင္ ခက္။
  ၆။ ေပးၿပီးပါလ်က္ အယူခက္။
  ၇။ ေခ်ာင္းေရလ်ံတက္ အကူးခက္။
  ၈။ ရင္ဆိုင္ေတြ႔လ်က္ အေျပးခက္။
  ၉။ သံသာခ်ိဳလ်က္ စကားခက္။
၁၀။ ေၾကာက္လန္႔ေျပးလ်က္ အဆင္းခက္။
၁၁။ ကန္႔ကူးေက်ာက္ထြက္ အေရးခက္။
၁၂။ ပ်ဉ္တံေကာက္လ်က္ အသားခက္။
၁၃။ သေႏၶျပည့္ႏွက္ ေဆးကုခက္။
၁၄။ ခရီးညႊန္ဆက္ အသြားခက္။
၁၅။ တံတားက်ိဳးပ်က္ အေလွ်ာက္ခက္။
၁၆။ ေရအိမ္ၿပိဳလ်က္ အျပင္ခက္။
၁၇။ သားေျမးဆိုးလ်က္ အစြန္႔ခက္။
၁၈။ ေထြးျပန္ၿပီးလ်က္ အမ်ိဳခက္။
၁၉။ ျမက္သည္သံုးပါး မွန္ထားၿပီးလ်က္ အသံုးခက္။
၂၀။ ဆူးေျငာင့္တြင္းက်င္း က်ံဳးသြင္းျပည့္ႏွက္ အ၀င္ခက္။
၂၁။ အသားမည္းနက္ အဆင္ခက္။
၂၂။ ဆိုးသည္သတင္း သားခ်င္းရွိလ်က္ အေျပာခက္။
၂၃။ ပက္ပယ္ေလွဖ်က္ အတိုက္ခက္။
၂၄။ ကြဲျပားအယူ နားကင္းထူ သံုးလူရွင္လ်က္ အေဟာခက္။
မျမဲစု (၆)
၁။ ရူပလကၡဏာ၊ ကိုယ္ခႏၶာ၊ မ်ားစြာေဖာက္လွဲ၊ တည္မျမဲ။
၂။ ေလာကီဥစၥာ၊ ရတနာကို၊ မ်ားစြာသိမ္းဆည္း၊ ေနမျမဲ။
၃။ ပုထုဇဥ္လူ၊ ေမာဟထူကို၊ အယူစြပ္စြဲ၊ မွတ္မျမဲ။
၄။ သူျမတ္တို႔အား၊ ခ်စ္သနား၍၊ ျမီစားေျမွာက္ကဲ၊ ရာမျမဲ။
၅။ သစ္ကိုင္းခက္ျပိဳင္၊ ကမ္းမႏိုင္၊ ျပိဳယုိင္ေရထဲ၊ တည္မျမဲ။
၆။ ငါတကားဟု၊ ႀကိမ္းဝါးေမာင္းမဲ၊ မွတ္မျမဲ။
ခဲစု(၁၀)
လူအျဖစ္ကို၊ စင္စစ္မလြဲ၊ ရမည္ခဲ။
ရလွည့္ပါလည္း၊ အဂၤါျပည့္၀၊ ပုရိသဟု၊ မုခ်မလြဲ၊ ရမည္ခဲ။
ပုရိသစစ္၊ ျဖစ္လင့္ကစား၊ ျမတ္တရားကို၊ တိုးပြားႏိႈက္ႏွဲ၊ သိမည္ခဲ။
သိျငားေသာ္လည္း၊ ပ်က္ေခ်ာ္မလြဲ၊ ေတာ္မည္ခဲ။
ေတာ္ျငားပါလည္း၊ ေရွ႔ေနာက္စိတ္ထဲ၊ တတ္မည္ခဲ။
ဂတိေလးပါး၊ ထိုတရားကို၊ စြန္႔စားေရွာင္လြဲ၊ က်င့္မည္ခဲ။
မိစၦာယူမွား၊ အပါယ္လားေသာ္၊ တရားမစြဲ၊ ကၽြတ္မည္ခဲ။
အရွင္မင္းက၊ မွဴးမတ္စသည္၊ ျပည္မလူမ်ား၊ မတရားက၊ တိုင္းကားျပည္ထဲ၊ စည္မည္ခဲ။
ေ၀ဘူေတာင္ဖ်ား၊ ပတၱျမားကို၊ စြန္႔ထားညြန္ေပၚ၊ ႏွစ္တံုေသာ္လည္း၊ ေတေဇာ္ညြန္ထဲ၊ နစ္မည္ခဲ။
၁၀ ပညာလြန္က်ဴး၊ ဂုဏ္အထူးႏွင့္ ေက်းဇူးရွိမူ၊ ထုိသသူအား၊ ေခါင္းပါးဆင္းရဲ၊ ရွိမည္ခဲ။
ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ ရွင္ဥပါလိ
(ျမန္မာ ၉၄၀ - ၁၀၁၃)

အားလုံးေလ့လာမွတ္သားႏုိင္ၾကပါေစ..
ဆႏၵမြန္ျဖင့္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...